ERGO ON WHEELS

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedische discipline met als hoofddoel het optimaliseren van het individueel functioneren en de sociale omgeving op 3 gebieden. Die gebieden bestaan uit: Wonen, Werken en Vrije tijd. De ergotherapeut gaat de autonomie bevorderen waardoor de kwaliteit van het leven zal verbeteren. Dit zorgt er voor dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, maar de mantelzorgers en familie gedeeltelijk ontlast worden.

Samen met de cliënt wordt er een therapie op maat samengesteld om de zelfstandigheid terug te winnen, te bevorderen of te onderhouden. De problemen die men ondervindt op de drie gebieden worden zo praktisch mogelijk aangepakt.

Ergotherapie is voor iedereen, van kinderen tot ouderen. Ook voor het aanvragen van hulpmiddelen of informatie rond hulpmiddelen en woningaanpassingen kan u mijçi contacteren.

Een ergotherapeut kan in de volgende vier interventiedomeinen werken:

 • kinderen
 • ouderen
 • mensen met een psychisch probleem
 • mensen met een fysieke beperking

Elk domein vergt uiteraard een andere aanpak en dus ook een ander soort therapie.

Kinderen

Merkt u dat uw kind op school of thuis soms moeilijkheden heeft? Dan kan een ergotherapeut helpen. Er zijn tal van vaardigheden waar ergotherapeuten aan kunnen werken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • motoriek
 • zelfredzaamheid
 • concentratie en werkhouding
 • structureren en organiseren
 • rekenen

Therapie of training kan een oplossing bieden bij diagnoses zoals ADHD, autisme en gedragsstoornissen. Ook bij leerproblemen en/of –achterstand is ergotherapie een goede optie.

Het is zeer belangrijk om ouders mee in de therapie te betrekken. Hierdoor kunnen ze thuis zelf hun kind begeleiden zodat de therapie tot een minimum kan worden beperkt. De omgeving is zeer belangrijk voor een kind omdat deze allerlei invloed heeft op de ontwikkeling. Daarom is therapie het meest effectief in de eigen thuisomgeving.

Ouderen

Door de stijgende kostprijs en het beperkt aantal beschikbare plaatsen in woonzorgcentra is het noodzakelijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De ergotherapeut zal daarom zowel de fysieke als de sociale thuissituatie evalueren. Kleine aanpassingen kunnen soms al een groot verschil maken in het dagelijkse leven. Door de stijgende vergrijzing die we momenteel meemaken, krijgen we een grote groep oudere personen.

 • Gepensioneerde senioren

  Deze groep participeert vaak nog zeer actief in de maatschappij. Deze personen zijn stabile op vlak van emoties en hebben nog veel fysieke en sociale mogelijkheden. De overgang naar het pensioen is toch voor vele een uitdaging.
 • Ouderen op leeftijd

  Vaak is er sprake van een stijgende zorgnood. Voorbeelden zijn: problemen met het korte termijngeheugen, dalende zelfstandigheid, eventuele confrontatie met chronische ziekte, …
 • Ouderen met hoge zorgnood

  Deze mensen zitten vaak in een fase waar de confrontatie met eindperspectief aan de orde is. Bij deze groep is de levenskwaliteit zeer belangrijk. Het is belangrijk om de mantelzorgers te trainen en ondersteunen.

Ouderen verschillen sterk onderling, daarom gaat de ergotherapeut zo te werk dat de behandeling op maat afgesteld wordt. Dit zorgt er voor dat er optimaal gewerkt kan worden aan de problemen, maar ook dat de wensen en de noden van de client centraal staat. Ergotherapie is gekend om de praktische aanpak, creatief oplossingsvermogen en contextwerking. Deze zaken zorgen er voor dat u optimaal begeleid wordt.

Alle afspraken worden op maat gemaakt in overleg met de betreffende persoon en eventueel in samenspraak met de familie. Zo bepalen we in onderling overleg wat we gaan doen, wanneer dat zal gebeuren en hoe we het zullen aanpakken.

Geestelijke gezondheidszorg

Psychiatrische hulp zoeken is helaas nog steeds taboe in ons land. Daarom gaan we laagdrempelig te werk om de wensen en noden van de cliënt te vertalen in een concrete behandeling. Dat kan gaan van ambulante consultaties als nazorg na een opname tot crisisinterventies waar we met de cliënt en zijn of haar naaste omgeving kijken wat de beste optie is.

De laagdrempelige behandeling wordt individueel bepaald en is afhankelijk van de aanwezige problematiek. Om deze te bepalen zetten we sterk in om samen met de client zijn noden en verwachtingen om te zetten naar een optimale behandeling.

Vaak werk ik met beeldende opdrachten waardoor de kracht van het gebruikte materiaal zorgt voor positieve evolutie in hun behandeling. Deze beeldende opdrachten zijn vaak non-verbaal. Door te werken met materiaal proberen we zo een toegangspoort te creëren. Door die toegangspoort kunnen we intensief aan de problematiek te werken zonder ons te fixeren op het verbale aspect van therapie.

Deze beeldende therapie met materialen wordt gezien onder vaktherapie. Deze term wordt vaak gebruikt in Nederland. Onder vaktherapie vind je bijvoorbeeld creatieve therapie, dramatherapie, bewegingstherapie, …

Door in de eigen thuisomgeving te werken kunnen we de rollen en gewoontes van de cliënt behouden, maar ook de voeling met de eigen omgeving. Deze factoren kunnen we inschakelen in de behandeling om acute ontwikkelingen te stabiliseren.

Een voordeel van thuisbezoeken is dat we de naaste omgeving vaak ook te zien krijgen waardoor we indien nodig daar direct op kunnen inspelen.

Fysieke beperking

Om met een fysieke beperking zo zelfstandig en optimaal mogelijk terug te leren functioneren kan u beroep doen op een ergotherapeut. Na de revalidatie in een centrum is het vaak moeilijk om te re-integreren in de eigen omgeving. Bij dit proces kan een ergotherapeut een positieve bijdrage leveren. Ook kan u een ergotherapeut contacteren voor advies omtrent woonaanpassingen en nabehandelingen.

Onderstaande gebeurtenissen zijn voorbeelden van zaken die gevolgen hebben op het functioneren:

 • CVA (Cardiovasculaire aandoening, hersenbloeding)
 • Amputaties
 • NAH (Niet aangeboren hersenletsel)
 • MS (Multiple Sclerose)
 • Protheses (ook spalken)
 • De ergotherapeut kan ook spalken maken om een aantal beperkingen tegen te gaan of op te lossen (Spasmen, tremor, …).